Условия за ползване

Radost.bg осигурява хостинг и публикуване на изпратено от потребителя съдържание.

По отношение на изпратените от вас материали, вие приемате, че няма да изпращате никакво съдържание или публикувате коментари, които:

са ориентирани към възрастни или обидни;

нарушава всяка търговска марка, авторско право или други права на собственост на която и да е страна;

са незаконни, вредни, злоумишлени или клеветнически;

да се използват в непоискани реклами, промоционални материали или спам; и / или

са незаконни или в нарушение на законите на България.

Що се отнася до съдържанието ви, вие потвърждавате, че:

имате необходимите лицензи, права и разрешения за използване на изпратеното от вас съдържание по начина, предвиден от Radost.bg и настоящите Условия за ползване;

имате писменото съгласие и освобождаването на всяко лице, което може да бъде идентифицирано в изпратеното от вас съдържание, за да използвате името или подобието му, за да дадете възможност за използване на подаденото от вас съдържание по начина, предвиден от Radost.bg и тези Общи условия.

Вие запазвате всичките си права на собственост върху съдържанието си. Вие давате разрешение на собствениците на Radost.bg да използват и публикуват съдържанието ви в медийни формати и чрез медийни канали, които считаме за подходящи. Вие давате на всеки потребител на Radost.bg неизключителен лиценз за достъп и споделяне на съдържанието ви, както е позволено съгласно настоящите Общи условия, докато такова съдържание се хоства от Radost.bg.

Radost.bg си запазва правото да премахва изпратеното от потребителя съдържание без предварително уведомление и по каквато и да е причина, включително използването на прекомерна честотна лента.

Докато администраторите на Radost.bg се опитват да отстранят нежелателен материал възможно най-бързо, тъй като не е възможно бързо да прегледаме всички коментари и предоставените материали. Поради това Вие приемате, че цялото съдържание изразява материалите и мненията на потребителите, а не на Radost.bg и следователно не носи отговорност.

Radost.bg си запазва правото да блокира потребителите или уебсайтовете за достъп до Radost.bg без предизвестие и поради някаква причина.

Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години или имате законно родителско съгласие да сключвате и да спазвате настоящите Условия за ползване.

Няма да копирате или разпространявате никаква част от Radost.bg на каквито и да е носители без предварително разрешение.

Вие се съгласявате, че използването на услугите на Radost.bg е изцяло на ваш собствен риск. Услугите, предлагани от Radost.bg, се предлагат на принципа "както е" без гаранции от всякакъв вид. Radost.bg не гарантира 100% наличието на предлаганата услуга.

Вие се съгласявате да обезщетите, предпазвате и да съхранявате съдържание на Radost.bg освободено от всякакви задължения, искове, вреди и разноски, включително такси за адвокатски хонорари, направени от трета страна вследствие или произтичащи от използването на Radost.bg.

Тези Общи условия се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на България. Всички искове, произтичащи от, свързани или отнасящи се до Radost.bg, ще бъдат предявени в компетентен съд, намиращ се в област Пловдивска, град Пловдив.

Вашата продължителна употреба на Radost.bg представлява вашето съгласие с настоящите Общи условия и всички бъдещи актуализации.

Моля, подайте сигнал за всяко съдържание, което нарушава Общите ни условия, на страницата за контакти